მუნიციპალური პროგრამა

„ისწავლე და დასაქმდი“

Hero Image Hero Image
Hero Image Hero Image

ისწავლე და დასაქმდი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“ ამოქმედდა 2018 წელს. პროგრამის მიზანია სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეების მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით სწავლება და დასაქმების ხელშეწყობა. პროგრამა ითვალისწინებს თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეების პროფესიულ მომზადება/გადამზადებას შრომის ბაზარზე მოთხოვნად 50-მდე სპეციალობაში მშენებლობის, ინჟინერიის, სურსათის ტექნოლოგიების, ტურიზმის, მომსახურების, ინფორმაციული ტექნოლოგიების, დიზაინის, ტრანსპორტის, საფინანსო, ჯანდაცვისა და ვეტერინარიის სფეროებში.

2023-2025 წლებში, საერთო ჯამში, პროგრამაში ჩაერთვება 15000 მოქალაქე.

პროგრამა ხორციელდება თბილისში მოქმედი სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების და სასწავლო ცენტრების ბაზაზე, კერძო სექტორთან აქტიური თანამშრომლობით. პროგრამის კურსდამთავრებულებზე გაიცემა ორენოვანი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) სახელმწიფო სერტიფიკატი.

შედეგების სტატისტიკა

2018-2023 წლებში პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 9000 მოქალაქე. პროგრამის დასაქმების მაჩვენებელი მაღალია და საშუალოდ 70%-ს აღემატება.

შედეგების სტატისტიკა

2018-2023 წლებში პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 9000 მოქალაქე. პროგრამის დასაქმების მაჩვენებელი მაღალია და საშუალოდ 70%-ს აღემატება.

user
9 +

კოლეჯი

live streaming
0 +

სპეციალობა

user
6288 +

სტუდენტი

rocket
9000 +

კურსდამთავრებული

Benefit Image
Dot Pattern
Dot Pattern
Benefit Image